Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 20

Lesson 20
Bigyan mo siya ng sasakyan.
Show
= Give her a car.
Show
Hindi nila tayo binigyan ng sasakyan.
Show
= They did not give us (incl.) a car.
Show
Bibigyan ni Luis ng sasakyan si Jasmine.
Show
= Luis will give a car to Jasmine.
Show
Nilagyan ni nanay ng tubig ang baso.
Show
= Mother put water in the glass.
Show
Hindi niya nilalagyan ng tubig ang lamesa.
Show
= She is not putting water on the table.
Show
Lalagyan ni Analyn ng mga baso ang lamesa.
Show
= Analyn will put some glasses on the table.
Show
Turuan natin sila ng Tagalog.
Show
= Let’s teach them Tagalog.
Show
Tinuruan ng guro si Jessica.
Show
= The teacher taught Jessica.
Show
Hindi kita tuturuan.
Show
= I will not teach you.
Show
Magandang puntahan ang eskwelahan.
Show
= It is good to go to school.
Show
Hindi ko pinuntahan ang Luzon.
Show
= I did not go to Luzon.
Show
Pupuntahan ni Diego si Maria.
Show
= Diego will go to (visit) Maria.
Show
Tiningnan niya ang babae.
Show
= He looked at the woman.
Show
Tinitingnan ni Joe ang aso.
Show
= Joe is looking at the dog.
Show
Hindi nila yun titingnan.
Show
= They will not look at that.
Show
Lesson 21

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback