Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 35

Lesson 35
Ibigay ang pusa mo sa kaniya.
Show
= Give him your cat.
Show
Ibinigay ni Jessica ang pusa niya kay Mark.
Show
= Jessica gave her cat to Mark.
Show
Hindi niya ibibigay ang pusa niya sa akin.
Show
= She will not give her cat to me.
Show
Magandang ituro ang eskwelahan sa kanila.
Show
= It is good to point out the school to them.
Show
Itinuro ni Diego ang kalsada.
Show
= Diego pointed out the road.
Show
Itinuturo nila ang mga bisikleta.
Show
= They are pointing out the bicycles.
Show
Subukan mong ilagay ang aso dito.
Show
= Try to put the dog here.
Show
Inilalagay namin ang aso sa bahay.
Show
= We are putting the dog in the house.
Show
Hindi ilalagay ni Joshua ang baso sa lamesa.
Show
= Joshua will not put the glass on the table.
Show
Itanim natin ang puno.
Show
= Let’s plant the tree.
Show
Itinanim ni Maria ang puno dun.
Show
= Maria planted the tree over there.
Show
Itatanim natin ang mga yun.
Show
= We (incl.) will plant them.
Show
Hahayaan siyang isama ang aso niya.
Show
= She will be allowed to bring her dog along.
Show
Isinasama ni Jasmine ang anak niya tuwing Linggo.
Show
= Jasmine takes her child along every Sunday.
Show
Isasama kita.
Show
= I will bring you along.
Show
Lesson 36

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback