Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 36

Lesson 36
Ihanap mo sila ng sasakyan.
Show
= Look for a car for them.
Show
Inihanap ni Joe ng mangga si Angel.
Show
= Joe is looking for a mango for Angel.
Show
Hindi nila ihahanap non ang guro.
Show
= They will not look for that for the teacher.
Show
Subukan mo siyang igawa nito.
Show
= Try to make this for her.
Show
Iginawa ni Luis ng bahay si Jessica.
Show
= Luis made a house for Jessica.
Show
Iginagawa ni nanay ng sapatos ang mga anak niya.
Show
= Mother make shoes for her children.
Show
Magandang ikuha sila ng pagkain.
Show
= It is good to get them food.
Show
Ikinukuha niya kami ng tubig.
Show
= She is getting us (excl.) water.
Show
Hindi ko ikukuha ng basketbol ang bata.
Show
= I will not get the kid a basketball.
Show
Ibili natin ng bahay si nanay.
Show
= Let’s buy mother a house.
Show
Ibinili ni David ng manok si Jasmine.
Show
= David bought a chicken for Jasmine.
Show
Ibinibili siya ni Mark ng adobo tuwing Huwebes.
Show
= Mark buys her adobo every Thursday.
Show
Ikopya mo ako ng tanong.
Show
= Copy the question for me.
Show
Ikinopya niya non si Maria.
Show
= She copied that for Maria.
Show
Ikokopya kita nito.
Show
= I will copy this for you.
Show
Lesson 37

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback