Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 45

Lesson 45
Gusto mo ba ng mangga o halo-halo?
Show
= Do you want a mango or halo-halo?
Show
Pumunta si Joe sa Pilipinas, o nasa bahay siya?
Show
= Did Joe go to the Philippines, or is he home?
Show
Pinuntahan niya ang Cebu o Luzon.
Show
= He went to Cebu or Luzon.
Show
Mahilig si Analyn sa aso pero hindi sa pusa.
Show
= Analyn likes dogs but not cats.
Show
May pera ako, pero hindi marami.
Show
= I have money, but not a lot.
Show
Magluluto sila, pero sa gabi.
Show
= They will cook, but at night.
Show
Binuksan ni Joshua ang ilaw, kaya nakikita namin.
Show
= Joshua turned on the light, so we can see.
Show
Wala kang basketbol, kaya hindi ka maglalaro.
Show
= You do not have a basketball, so you will not play.
Show
Nasa Pilipinas si Maria, kaya masaya siya.
Show
= Maria is in the Philippines, so she is happy.
Show
Hindi ako puwede, kasi wala akong pera.
Show
= I cannot, because I have no money.
Show
Itinuro niya ang kalsada, kasi hindi alam ni Maria.
Show
= He pointed out the street, because Maria did not know.
Show
Masarap ito, kasi ginawa ni nanay.
Show
= It is delicious, because mother made it.
Show
Inisip nila si Jessica para maalala siya.
Show
= They thought about Jessica to remember her.
Show
Nagtrabaho siya para makuha ang sasakyang yun.
Show
= He worked in order to get that car.
Show
Pumunta sila para maranasan ang Pilipinas.
Show
= They went to experience the Philippines.
Show
Lesson 46

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback