Write & Correct
English

Tagalog Lite Drills - Lesson 47

Lesson 47
Pumunta kami ng asawa ko sa Luzon.
Show
= My wife and I went to Luzon.
Show
Pinuntahan namin ni Analyn ang Luzon.
Show
= Analyn and I went to Luzon.
Show
Bubuksan nila ni Maria ang pinto.
Show
= He and Maria will open the door.
Show
Mananalo sila ni Joe ng pera.
Show
= She and Joe will win some money.
Show
Nagluluto si nanay para sa kanila ni David.
Show
= Mother is cooking for David and them.
Show
Kumukuha siya ng pagkain para sa amin ni Angel.
Show
= She is getting food for me and Angel.
Show
Tanungin mo ang kasama mo.
Show
= Ask your companion.
Show
Maganda ang kasama ni Jessica.
Show
= Jessica’s companion is pretty.
Show
Wala akong kasama.
Show
= I do not have a companion.
Show
Tinitingnan ni Joshua ang sarili niyang bahay.
Show
= Joshua is looking at his own house.
Show
Tinitingnan ni Joshua ang sarili niya.
Show
= Joshua is looking at himself.
Show
Tuturuan niya ang sarili niyang anak.
Show
= He will teach his own child.
Show
Tuturuan niya ang sarili niya.
Show
= He will teach himself.
Show
Nakita niya ang sarili niyang aso.
Show
= She saw her own dog.
Show
Nakita niya ang sarili niya.
Show
= She saw herself.
Show
Lesson 48

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback