Write & Correct
English

Tagalog Lite Lesson 43 – More Noun Phrases, Reported & Direct Speech

Vocabulary
tingín
Show
viewpoint
Show
sa tingín ko
Show
I think
Show
sabi
Show
statement
Show
sabi ko
Show
I said
Show
Grammar
In this lesson we will discuss more noun phrases and introduce you to reported speech. One way to enrich a sentence is to replace a noun with a noun phrase.
Some Noun Phrases you have Seen
Nouns Modified by Adjectives
Ex: mga maaalat na pagkain
Show
= salty foods
Show
Possessive Phrases
Ex: libro ni Maria
Show
= Maria’s book (book of Maria)
Show
Noun Clauses
Ex: ang nagluluto ng manok
Show
= the one cooking chicken
Show
Focus Noun Clauses
Ex: ang babaeng nagluluto ng manok
Show
= the woman cooking chicken
Show
Forming Noun Phrases from various Parts of Speech
Here is a very versatile way to form noun phrases.
General Noun Phrase = Ang/ng/sa + verb/adj/etc.
Ex: Kumain ako ng mainit.
Show
= I ate a hot one. (ng + adj)
Show
Ex: Asawa ko ang nasa bahay bukas.
Show
= My wife is the one who will be home tomorrow. (ang + nasa phrase)
Show
Ex: Sabihin mo ang totoo sa nagbigay.
Show
= Tell the truth to the one who gave. (sa + verb)
Show
Reported Speech
To report speech in Tagalog:
Sinabi + Speaker + Linker + Phrase = Speaker said that phrase.
Note: Speaker takes ng form.
Ex: Sinabi kong hindi mabilis ang sasakyan mo.
Show
= I said that your car is not fast.
Show
Ex: Sinabi ni Angel na pupunta si Maria sa Pilipinas.
Show
= Angel said that Maria will go to the Philippines.
Show
Ex: Sinabi nila sa aking taga-Seattle ang guro.
Show
= They told me that the teacher is from Seattle.
Show
Notice that the same structure works for other verbs:
Ex: Sinagot kong hindi mabilis ang sasakyan mo.
Show
= I answered that your car is not fast.
Show
Ex: Naisip ni Angel na pupunta si Maria sa Pilipinas.
Show
= Angel thought that Maria will go to the Philippines.
Show
Ex: Naalala nilang taga-Seattle ang guro.
Show
= They remembered that the teacher is from Seattle.
Show
Reported Speech Short form & Direct Speech
To report speech without the “that”:
Sabi + Speaker, Phrase. = Speaker said phrase.
Note: Speaker takes ng form.
Ex: Sabi ko, hindi mabilis ang sasakyan mo.
Show
= I said your car is not fast.
Show
Ex: Sabi ni Angel, pupunta si Maria sa Pilipinas.
Show
= Angel said Maria will go to the Philippines.
Show
Ex: Sabi nila sa akin, taga-Seattle ang guro.
Show
= They told me the teacher is from Seattle.
Show
You can use the same structure for other roots:
Ex: Tingin ko, nasa bahay si Joe.
Show
= I think Joe is home.
Show
Ex: Alam ko, ibinili niya nito si David.
Show
= I know she bought this for David.
Show
Ex: *Sa tingin ko, maganda siya.
Show
= I think she is beautiful.
Show
*Because it is more colloquial, we will use sa tingin ko rather than tingin ko.
We call this the “short form”. To be consistent, in the sample sentences we will use the long form when “that” is used in the English translation, and the short form when it is not. More on the short form in a future lesson.
The same structure, with quotation marks, is used to quote direct speech in Tagalog:
Ex: Sabi ko, “Hindi mabilis ang sasakyan mo”.
Show
= I said, “Your car is not fast”.
Show
Ex: Sabi ni Angel, “Pupunta si Maria sa Pilipinas”.
Show
= Angel said, “Maria will go to the Philippines”.
Show
Ex: Sabi nila sa akin, “Taga-Seattle ang guro”.
Show
= They said to me, “The teacher is from Seattle”.
Show
Sample sentences
Q1
Maybe he knows the one Mr. Santos really pointed out.
Baka alam niya ang itinuro talaga ni Sir Santos.
Q2
Mary said Joe will not put the dog outside due to rain.
Sabi ni Maria, hindi ilalagay ni Joe ang aso sa labas dahil sa ulan.
Q3
I said that we (excl.) want to plant the trees each February.
Sinabi kong gusto naming itanim ang mga puno bawat Pebrero.
Q4
Copy her the questions about halo-halo.
Ikopya mo siya ng mga tanong na tungkol sa halo-halo.
Q5
They think David is looking for a basketball for Angel.
Sa tingin nila, ihinahanap ni David ng basketbol si Angel.
Q6
Mark said that you got me a mango.
Sinabi ni Mark na ikinuha mo ako ng mangga.
Q7
Where is the one inside Jessica's room from?
Tagasaan ang nasa loob ng kuwarto ni Jessica?
Q8
I said, "Are you the famous wife of the president?"
Sabi ko, "Ikaw ba ang sikat na asawa ng pangulo?"
Q9
She answered that she is prohibited from studying under the table.
Sinagot niyang bawal siyang mag-aral sa ilalim ng lamesa.
Q10
He tried to bicycle to Manila.
Sinubukan niyang magbisikleta papunta sa Maynila.
Drills - Lesson 43

Edited

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback